Τμήμα Διεθνών Θεμάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, 2310379170, apostolidou at mathra.gr
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 2310379436, snikolaidis at mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες: