Αυτοτελή Τμήματα

Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου υπάγονται τα εξής αυτοτελή τμήματα με αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΚΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, τηλ.: 2310379113

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.: 2310379408

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Τμήμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, τηλ.: 2310379181

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Είναι αρμόδιο για θέματα διασφάλισης ποιότητας, μέτρησης και παρακολούθησης αποδοτικότητας, μελέτης και εφαρμογής προτύπων, μέτρων, μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας στις διαδικασίες του Υπουργείου.Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου υπάγονται τα εξής αυτοτελή τμήματα με αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΚΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, τηλ.: 2310379113

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.: 2310379408

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Τμήμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, τηλ.: 2310379181

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Είναι αρμόδιο για θέματα διασφάλισης ποιότητας, μέτρησης και παρακολούθησης αποδοτικότητας, μελέτης και εφαρμογής προτύπων, μέτρων, μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας στις διαδικασίες του Υπουργείου.