Αυτοτελή Τμήματα

Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στoν Υφυπουργό :

Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προϊσταμένη : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, τηλ.: 2310379347

email : georgiadou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Τμήμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Προϊσταμένη : ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥ, τηλ.: 2310379181

email : manou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Είναι αρμόδιο για θέματα διασφάλισης ποιότητας, μέτρησης και παρακολούθησης αποδοτικότητας, μελέτης και εφαρμογής προτύπων, μέτρων, μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας στις διαδικασίες του Υπουργείου.

Τμήμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Προϊστάμενος : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΑΤΗΣ, τηλ.: 2310379420

email : thiz@mathra.gr

 

Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου υπάγεται το εξής αυτοτελή τμήμα με αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΣΕΑ)

Προϊσταμένη : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΕΛΙΖΟΓΛΟΥ, τηλ.: 2310379113

email : tzelizoglou@mathra.gr

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.