Αυτοτελή Τμήματα

Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου υπάγονται τα εξής αυτοτελή τμήματα με αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΚΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, τηλ.: 2310379113

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Τμήμα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.: 2310379408

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Τμήμα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, τηλ.: 2310379181

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:

Είναι αρμόδιο για θέματα διασφάλισης ποιότητας, μέτρησης και παρακολούθησης αποδοτικότητας, μελέτης και εφαρμογής προτύπων, μέτρων, μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας στις διαδικασίες του Υπουργείου.