Διεύθυνση Διεθνών & Βαλκανικών Σχέσεων

Προϊστάμενος

ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, τηλ.: 2310379030, email pkanonidis@mathra.gr