Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ, τηλ.: 2313501242, email klean@mathra.gr


 

Τμήμα ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΕΥΗ , τηλ.: 2313501229

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ, τηλ.: 2313501236

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες:


 

Τμήμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, τηλ.:  2313501383

Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες: