Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)