Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) με διακριτικούς τίτλους “ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” (Α.Π.: 2430/08-06-2021).

Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) με διακριτικούς τίτλους
“ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθ. 799/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6Γ0Α46ΜΤΛ6-Ξ50) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΣΤΗΡΙΖΩ” (2η πρόσκληση)
2. Η με αριθ. 2207/19-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΓ46ΜΤΛ6-Α4Α) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” (2η πρόσκληση)
3. Η με αριθ. 2435/1-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΨΒ46ΜΤΛ6-Χ56) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
4. Η με αριθ. 6102/17-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ61146ΜΤΛ6-ΦΦΕ) πρόσκληση με διακριτικό τίτλο
“ΣΤΗΡΙΖΩ” (3η πρόσκληση)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_PDF