ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ).

Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, που αφορούν στη βαθμολόγηση των κριτηρίων των ομάδων α΄και β΄ (παρ.1 άρθρου 85 του ν.3528/2007, όπως ισχύει), για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4739/10-10-2018 (6Π1Η465ΧΘ7-1ΡΧ) Προκήρυξη,  καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων, έχουν τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (2ος Όροφος, έξω από το γραφείο 214) και εστάλησαν ηλεκτρονικά στους υποψηφίους.