Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σχόλια-Ερωτήσεις

Your email address will not be published. Required fields are marked *