Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Attachments

Leave a Reply