Έγκριση των υπ’ αριθ. 1/28.03.2017 και 2/5,24.04.2017 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τη με αρ. 882/13- 03-2017 διακήρυξη και διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου.

194859_Έγγραφο (ΨΩ6Ι465ΧΘ7-Π30 1649)

Σχόλια-Ερωτήσεις

Your email address will not be published. Required fields are marked *