Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40580
Διεύθυνση: Οικισμός Νότια
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Εξαπλατάνου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Νοτίας
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/Π.Δ/γμα 19-6-92/19-06-1992
ΦΕΚ: 691/Δ/1992