Ανακοινώσεις

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/14.02.2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη με αρ. 542/30.01.2019 (19PROC004391999) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με τίτλο “Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας”».(ΑΡ.ΠΡΩΤ.:973/14-02-2019)

Έγκριση του υπ’ αρ.1/14.02.2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη με αρ. 542/30.01.2019 (19PROC004391999) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM μετίτλο “Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας”».(pdf)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης – Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου ” Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency Improvemen T: Demonstration for public buildings ” και ακρωνύμιο BENEFIT στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014 – 2020, INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης– Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου   “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια –BuildingENergyEFficiencyImprovemenT:Demonstration for public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014 – 2020, INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ΤHE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020 Κείμενα:  Διακήρυξη (pdf),   Οικονομική Πρόταση (doc), Παράρτημα ΤΕΥΔ (doc)

Next Page »