Ανακοινώσεις

Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης

Νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν της ματαίωσης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 4080/20.06.2019 πρόσκλησης.   αρχείο σε μορφή (pdf)

Έγκριση του υπ’ αρ. 8 / 2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross– border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”

Έγκριση του υπ’ αρ. 8 / 2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος της με αρ. αριθ. 2384/18-04-2019 (19PROC004822848) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Oenotouristic cross– border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience” και ακρωνύμιο: TERRA VINO, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA […]

Next Page »